• ផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

***

សេចក្ដីពន្យល់

លក្ខណសញ្ញា

អ. badge
បារ. insigne (m.)

ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់សក្ដិយស តួនាទី ឧទាហរណ៍ ៖ លក្ខណសញ្ញានៃអ្នកបើកយន្តហោះ។