• ផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

សេចក្ដីពន្យល់

កងគ្រាប់

អ. bearing
បារ. roulement (m.)

ផ្នែកមេកានិកសម្រាប់ទ្រទ្រង់ផ្នែកមួយទៀត ដែលមានចលនារង្វិលជុំវិញអ័ក្ស ដើម្បីជួយសម្រួលចលនានិងកាត់បន្ថយការកកិត។