• ផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

សេចក្ដីពន្យល់

រចនាសម្ព័ន្ធសំណង់ (បុរាណវត្ថុវិទ្យា)

អ. structure
បារ. structure (f.)

សំណង់ដែលមនុស្សបង្កើតឡើង មានគ្រឹះនៅជាប់នឹងដីដូចជា ផ្ទះ, ប្រាសាទ, អគារជាដើម។