• ផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

សេចក្ដីពន្យល់

ដំណើររឿង

អ. plot
បារ. déroulement des faits

ផ្នែកមួយនៃអត្ថរូបដែលជាគម្រោង ផែនការ ការរចនា ឈុត ឆាកនៃព្រឹត្តិការណ៍ នៅក្នុងរឿងល្ខោន រឿងប្រលោមលោក។ ល។ ដែលជាតំណសកម្មភាពតាមរយៈ ការបង្ហាញទំនាស់វិបត្តិនិងដំណោះស្រាយបញ្ហាទៅតាមល្បិចរបស់អ្នកនិពន្ធ និងតាមគោលនិយមនៃស្នាដៃ។