• ផ្សព្វផ្សាយដោយក្រុមប្រឹក្សាជាតិភាសាខ្មែរនៃរាជបណ្ឌិត្យសភាកម្ពុជា

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

សេចក្ដីពន្យល់

ដាល

អ. dial
បារ. composer

កិ. បង្កើតតំណភ្ជាប់កុំព្យូទ័រនិងឧបករណ៍ទូរគមនាគមន៍។ ន. ឧបករណ៍បញ្ចូលទិន្នន័យរបស់កុំព្យូទ័រដែលបង្កលក្ខណៈឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់បញ្ចូលតម្លៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។ វាជាប្រភេទមួយនៃឧបករណ៍ផ្ដល់តម្លៃស្កាលែ។