កម្មវិធីទាំងអស់

S&M KH

(អក្ខរាវិរុទ្ធភាសាខ្មែរនៅលើ រូបសញ្ញានិងការផ្សព្វផ្សាយ)

រូបសញ្ញា ផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម រួមនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាជាច្រើនបានប្រើប្រាស់ភាសាខ្មែរ ដោយបានសរសេរនិងលើកតាំងបង្ហាញឡើង។

 
Lexicon KH

សទ្ទានុក្រមបច្ចេកសព្ទខ្មែរដែរមានប្រភេទដាច់ដោយឡែកផ្សេងៗគ្នា

The National Council of Khmer Language of the Royal Academy of Cambodia is a national institution

Spell KH

វចនានុក្រមខ្មែរអក្ខរាវិរុទ្ធ

It aims to take part to serve the need of an up-to-date source of Khmer language in the field of lexicography. Before this edition.....

 
Cambodia Tour

Providing information on location, road conditions, food ...

App ទេសចរណ៍បែបពហុភាសានេះ មានពិពណ៌នាត្រួសៗពីរមណីយដ្ឋាននានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលមានការរ៉ាយរ៉ាប់ពីអំពីតំបន់ទេសចរណ៍នីមួយៗផងដែរ។